Vzniká nová organizace zastřešující pověřence pro ochranu osobních údajů v Evropské unii

 

Několik národních organizací, mezi nimiž je i český Spolek pro ochranu osobních údajů, iniciovalo vznik nové organizace zastřešující spolky sdružující pověřence pro ochranu osobních údajů na úrovni Evropské unie. Zakládajícími členy Evropské federace pověřenců pro ochranu osobních údajů, která byla založena dne 7. června 2019 v Berlíně, a je otevřena i organizacím z jiných evropských zemí, jsou kromě Spolku pro ochranu osobních údajů rovněž národní asociace či sdružení pověřenců z Německa, Rakouska, Francie, Portugalska, Slovenska, Řecka a Lichtenštejnska. Sídlem asociace bude Brusel.

Více…

Senát zvolil nového místopředsedu ÚOOÚ

 

Dne 12.6.2019 zvolili senátoři nového místopředsedu Úřadu pro ochranu osobních údajů, kterým se stal pan Mgr. Josef Prokeš. Novému místopředsedovi ÚOOÚ tímto upřímně gratulujeme.

 

Volba byla provedena podle § 53 zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.
Druhý místopředseda bude zvolen s účinností nejdříve od 1. ledna 2021 (viz § 66 odst. 1 zákona).

Ústavní soud zamítl návrh na zrušení data retention

 

Plénum Ústavního soudu (soudce zpravodaj Jaromír Jirsa) zamítlo dne 22.5.2019 návrh skupiny 58 poslanců na zrušení některých ustanovení zákona o elektronických komunikacích, trestního řádu, zákona o Policii České republiky a vyhlášky o uchovávání, předávání a likvidaci provozních a lokalizačních údajů.

Text nálezu Ústavního soudu sp. zn. Pl. ÚS 45/17 včetně disentu je dostupný zde.

Efektivnější využití rodných čísel v doprovodné legislativě k GDPR

 

Při projednávání adaptační legislativy k obecnému nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) v Poslanecké sněmovně Spolek na základě podnětů svých členů a jednotlivých pracovních komisí připravil několik doporučení k textům pozměňovacích návrhů ať už k samotnému zákonu o zpracování osobních údajů, tak k doplňujícímu změnovému zákonu.

 

Jedním z nich byl i návrh na doplnění nového právního titulu ke zpracování rodného číslo do zákona č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel) předložený panem poslancem Markem Bendou.

Více…

Poziční dokument Spolku pro ochranu osobních údajů k omezení sankcí podle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů

 

Dne 24.4.2019 nabyl účinnosti zákon č.110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů,  který adaptuje národní právní úpravu  na požadavky GDPR (dále jen „adaptační zákon“). Adaptační zákon v hlavě VI stanoví, že „Úřad upustí od uložení správního trestu také tehdy, jde-li o subjekty uvedené v čl. 83 odst. 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679…”, jinými slovy tedy stanoví s určitými výjimkami nulové sankce za porušení GDPR pro orgány veřejné moci a veřejné subjekty. Sice následně stanoví v § 63 obecnou možnost sankcionovat „neprovedení uloženého opatření k nápravě ve lhůtě stanovené Úřadem“, ale tato sankce má spíše povahu exekučního vymáhání splnění povinnosti, než sankce za porušení Nařízení.

Více…

Stanovisko k GDPR vs PSD2

 

Poziční dokument Spolku pro ochranu osobních údajů k některým styčným bodům obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) a směrnice o platebních službách na vnitřním trhu (PSD2).

Více…