Jak se stát členem

Členy Spolku  se mohou stát právnické nebo fyzické osoby. Členství ve Spolku je blíže upraveno ve stanovách a možné jsou dva druhy členství – řádné nebo přidružené.

Hlavní výhody členství

Komunikační platforma

Využívejte znalostní bázi spolku odborných komisí a pracovních skupin v rámci neveřejné komunikační platformy Workplace

Vzdělávací semináře

Pro členy spolku pravidelně pořádáme informační a vzdělávací semináře a konference

Sdílení zkušeností

Nabízíme odborné rady a konzultace k novinkám z oboru mezi členy spolku navzájem

Požadavky

Pro fyzické osoby je určeno řádné členství. Výše členského příspěvku pro řádné členy spolku je stanovována rozhodnutím Výboru spolku.

Členský příspěvek na kalendářní rok 2023 pro řádné členy zůstává nezměněn – pro fyziické osoby činí 1.000 Kč/rok a pro právnické osoby činí 10.000 Kč/rok.

Nový člen hradí v prvním roce členství příspěvek pouze v poměrné části vypočtené podle počtu měsíců ode dne jeho přijetí do konce kalendářního roku.

Každá fyzická osoba, která se hodlá stát řádným členem spolku, musí být plně svéprávná a starší 18 let.

Certifikát o aktivním působení člena a jako doklad o jeho členství ve spolku lze vystavit na základě požadavku zaslaného po uhrazení členských poplatků na příslušný kalendářní rok na adresu: clenstvi@ochranaudaju.cz.

Pro právnické osoby je určeno členství přidružené.

Členský příspěvek na kalendářní rok 2022 pro přidružené členy – právnické osoby byl stanoven ve výši 10.000 Kč / rok.

Přidružený člen nemá hlasovací právo.

Každá právnická osoba však získává zároveň s úhradou členského poplatku pro přidružené členy kromě dalších výhod také možnost uplatnění 100 % slevy na bezplatné řádné členství pro max. 3 fyzické osoby z řad jejích zaměstnanců, spolupracovníků v roli pověřence nebo statutárních zástupců společnosti v roli správce nebo zpracovatele osobních údajů.

Stáhnout přihlášku FO
Stáhnout přihlášku PO

Další předpoklady pro vznik členství

Žadatelé o členství by měli mít zájem o problematiku ochrany osobních údajů a předpokládá se i jejich znalost základních principů, které se v této oblasti uplatňují, tak aby mohli jakožto členové aktivně přispívat k naplňování poslání Spolku a rozvoji jeho hlavní činnosti, včetně výměny zkušeností a znalostí na poli ochrany soukromí.

V příloze níže naleznete také stanovy Spolku pro ochranu osobních údajů (aktuálně platné znění je ze dne 28.6.2016).

Stanovy ze dne 28.06.2016Poučení o zpracování osobních údajů členů

Benefity členství

Stále si nejste jisti, jestli se chcete stát členem? Prohlédněte si všechny naše benefity.

Networking

Možnost setkávat se s odborníky z různých oblastí podnikání, kteří mají s ochranou osobních údajů praktické zkušenosti, včetně bezplatné nebo zvýhodněné účasti na odborných akcích pořádaných spolkem.

Aktuální novinky

V případě poskytnutí e-mailové adresy informování o novinkách ve vztahu k ochraně osobních údajů a činnosti spolku.

Interní diskuze

Získání přístupu do neveřejné webové členské sekce spolku (platforma Workplace), kde je možné diskutovat otázky týkající se zpracování a ochrany osobních údajů a vyměňovat si praktické zkušenosti.

Zajímavosti

Získání přístupu k zajímavým a aktuálním informacím z oblasti ochrany soukromí.

Ucelený přehled

Získání uceleného přehledu o základních dokumentech týkajících se zpracování a ochrany osobních údajů v ČR a v EU, včetně odkazů dokumenty dalších subjektů zabývajících se touto problematikou.

Spolupodílení se na tvorbě

Být součástí skupiny profesionálů a aktivně se spolupodílet na tvorbě praktických podmínek ochrany osobních údajů v ČR a etického rámce jejich zpracování.

Slevy

Právnické osoby získají v rámci jejich přidruženého členství možnost nominovat až tři zaměstnance jakožto řádné členy spolku se 100% slevou na členský příspěvek těchto fyzických osob.

Certifikát

Certifikát dokládající aktivní účast na akcích spolku, případně o absolvování Privacy Akademie spolku a o členství ve spolku pro ochranu osobních údajů zasíláme na vyžádání.

Postup při podávání žádosti o členství

1

Formulář

Vyplněný a řádně podepsaný formulář přihlášky prosím naskenujte do formátu PDF.

2

Zašlete email

Soubor zašlete na e-mail clenstvi@ochranaudaju.cz nebo poštou na adresu spolku případně datovou schránkou spolku.

3

Vyrozumění

Všechny došlé žádosti o členství budou koncem měsíce projednány výborem spolku a žadatel bude následně e-mailem vyrozuměn o schválení jeho přihlášky.

4

Úhrada poplatku

Po schválení přihlášky obdržíte elektronickou poštou výzvu k úhradě poměrné části členského poplatku na daný kalendářní rok.

V příloze níže naleznete také stanovy Spolku pro ochranu osobních údajů (aktuálně platné znění je ze dne 28.6.2016).

Stanovy ze dne 28.06.2016Poučení o zpracování osobních údajů členů