Zapojte se do některé z činností spolku a využívejte znalostní bázi jeho odborných komisí a pracovních skupin v rámci neveřejné komunikační platformy Workplace.

Pro členy spolku pravidelně pořádáme informační a vzdělávací semináře, konference a nabízíme odborné rady a konzultace k novinkám z oboru mezi členy spolku navzájem.

Členy Spolku  se mohou stát právnické nebo fyzické osoby. Členství ve Spolku je blíže upraveno ve stanovách a možné jsou dva druhy členství – řádné a nebo přidružené.

 

Pro fyzické osoby je určeno řádné členství. Výše členského příspěvku pro řádné členy spolku byla stanovena rozhodnutím Výboru spolku. Členský příspěvek na kalendářní rok 2022 pro řádné členy – fyzické osoby zůstává v nezměněné výši  1.000 Kč / rok. Nový člen hradí v prvním roce členství příspěvek pouze v poměrné části vypočtené podle počtu měsíců ode dne jeho přijetí do konce kalendářního roku. Každá fyzická osoba, která se hodlá stát řádným členem spolku, musí být plně svéprávní a starší 18 letá. Certifikát o aktivním působení člena a jako doklad o jeho členství ve spolku lze vystavit na základě požadavku zaslaného po uhrazení členských poplatků na příslušný kalendářní rok na adresu: clenstvi@ochranaudaju.cz.

 

Pro právnické osoby je určeno členství přidružené. Členský příspěvek na kalendářní rok 2022 pro přidružené členy – právnické osoby byl stanoven ve výši 10.000 Kč / rok. Přidružený člen nemá hlasovací právo. Každá právnická osoba však získává zároveň s úhradou členského poplatku pro přidružené členy kromě dalších výhod také možnost uplatnění 100 % slevy na bezplatné řádné členství pro max. 3 fyzické osoby z řad jejích zaměstnanců, spolupracovníků v roli pověřence nebo statutárních zástupců společnosti v roli správce nebo zpracovatele osobních údajů.

 

Jaké jsou další předpoklady pro vznik členství ve spolku?

Posláním Spolku je usilovat zejména o rozvoj ochrany všech kategorií údajů o fyzických osobách. Vzhledem k tomu by žadatelé o členství měli mít zájem o problematiku ochrany osobních údajů a předpokládá se i jejich znalost základních principů, které se v této oblasti uplatňují, tak aby mohli jakožto členové aktivně přispívat k naplňování poslání Spolku a rozvoji jeho hlavní činnosti, včetně výměny zkušeností a znalostí na poli ochrany soukromí.

Na základě písemné a podepsané žádosti o členství s uvedením identifikace žadatele a v případě právnické osoby s doložením aktuálního výpisu z obchodního nebo jiného rejstříku, rozhoduje o přijetí za člena spolku jeho výbor. S členstvím ve spolku je spojeno placení ročního příspěvku ve výši stanovené výborem Spolku.

 

Proč se stát členem spolku?

Spolek nabízí svým členům následující benefity:

 • Možnost setkávat se s odborníky z různých oblastí podnikání, kteří mají s ochranou osobních údajů praktické zkušenosti, včetně bezplatné nebo zvýhodněné účasti na odborných akcích pořádaných spolkem;
 • V případě poskytnutí e-mailové adresy informování o novinkách ve vztahu k ochraně osobních údajů a činnosti spolku;
 • Získání přístupu do neveřejné webové členské sekce spolku (platforma Workplace), kde je možné diskutovat otázky týkající se ochrany osobních údajů a vyměňovat si praktické zkušenosti;
 • Získání přístupu k zajímavým a aktuálním informacím z oblasti ochrany soukromí;
 • Získání uceleného přehledu o základních dokumentech týkajících se ochrany osobních údajů v ČR a v EU, včetně odkazů na webové stránky některých dalších subjektů zabývajících se touto problematikou. Členové získají přístup k právním předpisům, zajímavým judikátům, článkům, stanovícím různých institucí, vzorům dokumentů, atd. týkající se problematiky ochrany osobních údajů;
 • Být součástí skupiny profesionálů a aktivně se spolupodílet na tvorbě praktických podmínek ochrany osobních údajů v ČR a etického rámce jejich zpracování;
 • Právnické osoby získají v rámci jejich přidruženého členství možnost nominovat až tři zaměstnance jakožto řádné členy spolku se 100% slevou na členský příspěvek těchto fyzických osob.
 • Certifikát dokládající aktivní účast na akcích spolku a členství ve spolku pro ochranu osobních údajů zasíláme na vyžádání.

 

Prihlaska_FO Stáhnout formulář
přihlášky pro fyzické osoby
Prihlaska_PO Stáhnout formulář
přihlášky pro právnické osoby

Zvolte si prosím výše uvedený správný formulář na rok 2022 a vyplňte v něm všechny požadované údaje.

Jak ukončit členství ve spolku?
V případě žádosti o ukončení členství musí být odhláška členství zaslaná nejlépe v písemné podobě jako PDF dokument v příloze emailu na adresu: clenstvi@ochranaudaju.cz s podpisem řádného člena (FO) nebo zástupce statutárního orgánu v případě přidruženého člena (PO).
V příloze níže naleznete také stanovy Spolku pro ochranu osobních údajů (aktuálně platné znění je ze dne 28.6.2016).

Stanovy ze dne 28.06.2016

Poučení o zpracování osobních údajů členů

Postup při podávání žádosti o členství:

 1. Vyplněný a řádně podepsaný formulář přihlášky prosím naskenujte do formátu PDF.
 2. Soubor přejmenujte dle syntaxe v patičce formuláře a nejpozději 2 pracovní dny před koncem kalendářního měsíce zašlete přihlášku na e-mail: clenstvi@ochranaudaju.cz.
 3. Všechny došlé žádosti o členství budou koncem měsíce projednány výborem spolku a žadatel bude následně e-mailem vyrozuměn o schválení jeho přihlášky.
 4. Zároveň obdrží elektronickou poštou výzvu k úhradě poměrné části členského poplatku vypočteného podle počtu měsíců trvání členství do konce kalendářního roku.
  Daňový doklad vystavujeme ve formátu PDF v účetním systému iDoklad. Tištěný doklad v papírové podobě zasíláme pouze na vyžádání.

 

Výpočet slevy členského příspěvku
s ohledem na aktuální období trvání členství do konce kalendářního roku
od podání přihlášky a přijetí nového člena se koeficient slevy na příspěvek stanovuje takto:
měsíc FO (Kč) PO (Kč) sleva (%) koeficient (%)
leden 1 000 Kč 10 000 Kč 0,00% 100,000
únor 917 Kč 9 170 Kč 8,33% 91,667
březen 833 Kč 8 330 Kč 16,67% 83,333
duben 750 Kč 7 500 Kč 25,00% 75,000
květen 667 Kč 6 670 Kč 33,33% 66,667
červen 583 Kč 5 830 Kč 41,76% 58,333
červenec 500 Kč 5 000 Kč 50,00% 50,000
srpen 417 Kč 4 170 Kč 58,33% 41,667
září 333 Kč 3 330 Kč 66,67% 33,333
říjen 250 Kč 2 500 Kč 75,00% 25,000
listopad 167 Kč 1 670 Kč 83,33% 16,667
prosinec 83 Kč 830 Kč 91,67% 8,333