Zapojte se do některé z činností spolku a využívejte znalostní bázi jeho odborných komisí a pracovních skupin v rámci neveřejné komunikační platformy Workplace.

Pro členy spolku pravidelně pořádáme informační a vzdělávací semináře, konference a nabízíme odborné rady a konzultace k novinkám z oboru mezi členy spolku navzájem.

Členy Spolku  se mohou stát právnické nebo fyzické osoby. Členství ve Spolku je blíže upraveno ve stanovách a možné jsou dva druhy členství – řádné a nebo přidružené.

 

Pro fyzické osoby je určeno řádné členství. Výše členského příspěvku pro řádné členy spolku byla stanovena rozhodnutím Výboru spolku. Členský příspěvek na kalendářní rok 2021 pro řádné členy – fyzické osoby zůstává v nezměněné výši  1.000 Kč / rok. Nový člen hradí v prvním roce členství příspěvek pouze v poměrné části vypočtené podle počtu měsíců ode dne jeho přijetí do konce kalendářního roku. Každá fyzická osoba, která se hodlá stát řádným členem spolku musí být starší 18 let a musí být trestně bezúhonná. Certifikát o aktivním působení člena a jako doklad o jeho členství ve spolku lze vystavit na základě požadavku zaslaného po uhrazení členských poplatků na příslušný kalendářní rok na adresu: clenstvi@ochranaudaju.cz.

 

Pro právnické osoby je určeno členství přidružené. Členský příspěvek na kalendářní rok 2021 pro přidružené členy – právnické osoby byl stanoven ve výši 10.000 Kč / rok. Přidružený člen nemá hlasovací právo. Každá právnická osoba však získává zároveň s úhradou členského poplatku pro přidružené členy kromě dalších výhod také možnost uplatnění 100 % slevy na bezplatné řádné členství pro max. 3 fyzické osoby z řad jejích zaměstnanců, spolupracovníků v roli pověřence nebo statutárních zástupců společnosti v roli správce nebo zpracovatele osobních údajů.

 

Jaké jsou další předpoklady pro vznik členství ve spolku?

Posláním Spolku je usilovat zejména o rozvoj ochrany všech kategorií údajů o fyzických osobách. Vzhledem k tomu by žadatelé o členství měli mít zájem o problematiku ochrany osobních údajů a předpokládá se i jejich znalost základních principů, které se v této oblasti uplatňují, tak aby mohli jakožto členové aktivně přispívat k naplňování poslání Spolku a rozvoji jeho hlavní činnosti, včetně výměny zkušeností a znalostí na poli ochrany soukromí.

Na základě písemné a podepsané žádosti o členství s uvedením identifikace žadatele a v případě právnické osoby s doložením aktuálního výpisu z obchodního nebo jiného rejstříku, rozhoduje o přijetí za člena spolku jeho výbor. S členstvím ve spolku je spojeno placení ročního příspěvku ve výši stanovené výborem Spolku a odsouhlasené valnou hromadou spolku pro každý kalendářní rok.

 

Proč se stát členem spolku?

Spolek nabízí svým členům následující benefity:

 • Možnost setkávat se s odborníky z různých oblastí podnikání, kteří mají s ochranou osobních údajů praktické zkušenosti, včetně bezplatné nebo zvýhodněné účasti na odborných akcích pořádaných spolkem;
 • V případě poskytnutí e-mailové adresy informování o novinkách ve vztahu k ochraně osobních údajů a činnosti spolku;
 • Získání přístupu do neveřejné webové členské sekce spolku (platforma Workplace), kde je možné diskutovat otázky týkající se ochrany osobních údajů a vyměňovat si praktické zkušenosti;
 • Získání přístupu k zajímavým a aktuálním informacím z oblasti ochrany soukromí;
 • Získání uceleného přehledu o základních dokumentech týkajících se ochrany osobních údajů v ČR a v EU, včetně odkazů na webové stránky některých dalších subjektů zabývajících se touto problematikou. Členové získají přístup k právním předpisům, zajímavým judikátům, článkům, stanovícím různých institucí, vzorům dokumentů, atd. týkající se problematiky ochrany osobních údajů;
 • Být součástí skupiny profesionálů a aktivně se spolupodílet na tvorbě praktických podmínek ochrany osobních údajů v ČR a etického rámce jejich zpracování;
 • Právnické osoby získají v rámci jejich přidruženého členství možnost nominovat až tři zaměstnance jakožto řádné členy spolku se 100% slevou na členský příspěvek těchto fyzických osob.
 • Certifikát dokládající aktivní účast na akcích spolku a členství ve spolku pro ochranu osobních údajů zasíláme na vyžádání.

 

Přihláška Stáhnout formulář
přihlášky pro fyzické osoby
Přihláška Stáhnout formulář
přihlášky pro právnické osoby

Zvolte si prosím výše uvedený správný formulář na rok 2021 a vyplňte v něm všechny požadované údaje.

V příloze níže naleznete také stanovy Spolku pro ochranu osobních údajů (aktuálně platné znění je ze dne 28.6.2016).

Stanovy ze dne 28.06.2016

Poučení o zpracování osobních údajů členů

Postup při podávání žádosti o členství:

 1. Vyplněný a řádně podepsaný formulář přihlášky prosím naskenujte do formátu PDF.
 2. Soubor přejmenujte dle syntaxe v patičce formuláře a nejpozději 2 pracovní dny před koncem kalendářního měsíce zašlete přihlášku na e-mail: clenstvi@ochranaudaju.cz.
 3. Všechny došlé žádosti o členství budou koncem měsíce projednány výborem spolku a žadatel bude následně e-mailem vyrozuměn o schválení jeho přihlášky.
 4. Zároveň obdrží elektronickou poštou výzvu k úhradě poměrné části členského poplatku vypočteného podle počtu měsíců trvání členství do konce kalendářního roku.
  Daňový doklad vystavujeme ve formátu PDF v účetním systému iDoklad. Tištěný doklad v papírové podobě zasíláme pouze na vyžádání.

 

Výpočet slevy členského příspěvku
s ohledem na aktuální období trvání členství do konce kalendářního roku
od podání přihlášky a přijetí nového člena se koeficient slevy na příspěvek stanovuje takto:
měsíc FO (Kč) PO (Kč) sleva (%) koeficient (%)
leden 1 000 Kč 10 000 Kč 0,00% 100,000
únor 917 Kč 9 170 Kč 8,33% 91,667
březen 833 Kč 8 330 Kč 16,67% 83,333
duben 750 Kč 7 500 Kč 25,00% 75,000
květen 667 Kč 6 670 Kč 33,33% 66,667
červen 583 Kč 5 830 Kč 41,76% 58,333
červenec 500 Kč 5 000 Kč 50,00% 50,000
srpen 417 Kč 4 170 Kč 58,33% 41,667
září 333 Kč 3 330 Kč 66,67% 33,333
říjen 250 Kč 2 500 Kč 75,00% 25,000
listopad 167 Kč 1 670 Kč 83,33% 16,667
prosinec 83 Kč 830 Kč 91,67% 8,333