Zapojte se více do některé z činností Spolku a využívejte znalostní bázi jeho komisí a pracovních skupin.

Pro členy Spolku pravidelně pořádáme informační a vzdělávací semináře, konference a nabízíme odborné rady a konzultace k novinkám z oboru mezi členy Spolku navzájem.

Členy Spolku  se mohou stát právnické nebo fyzické osoby. Členství ve Spolku je blíže upraveno ve stanovách a možné jsou dva druhy členství – řádné a nebo přidružené.

 

Pro fyzické osoby je určeno primárně řádné členství. Výše členského příspěvku pro řádné členy Spolku byla stanovena rozhodnutím Výboru spolku. Členský příspěvek na kalendářní rok 2018 pro řádné členy – fyzické osoby byl stanoven ve výši 1.000 Kč. Nový člen hradí v prvním roce členství příspěvek vždy pouze v poměrné části vypočtené podle počtu měsíců ode dne jeho přijetí do konce kalendářního roku.

 

Pro právnické osoby je určeno členství přidružené. Členský příspěvek na kalendářní rok 2018 pro přidružené členy – právnické osoby byl stanoven ve výši 10.000 Kč. Přidružený člen nemá hlasovací právo. Každá právnické osoba však získává zároveň s úhradou členského poplatku pro přidružené členy možnost uplatnění slevy na bezplatné řádné členství pro max. 3 fyzické osoby z řad jejích zaměstnanců nebo statutárních zástupců.  Každá fyzická osoba, která se hodlá stát řádným členem Spolku musí být starší 18 let a musí být trestně bezúhonná.

 

Jaké jsou další předpoklady pro vznik členství ve Spolku?

Posláním Spolku je usilovat zejména o rozvoj ochrany všech kategorií údajů o fyzických osobách. Vzhledem k tomu by žadatelé o členství měli mít zájem o problematiku ochrany osobních údajů a předpokládá se i jejich znalost základních principů, které se v této oblasti uplatňují, tak aby mohli jakožto členové aktivně přispívat k naplňování poslání Spolku a rozvoji jeho hlavní činnosti, včetně výměny zkušeností a znalostí na poli ochrany soukromí.

Na základě písemné a podepsané žádosti o členství s uvedením identifikace žadatele a v případě právnické osoby s doložením aktuálního výpisu z obchodního nebo jiného rejstříku, rozhoduje o přijetí za člena Spolku jeho výbor. S členstvím ve Spolku je spojeno placení ročního příspěvku ve výši stanovené výborem Spolku a odsouhlasené valnou hromadou Spolku pro každý kalendářní rok.

 

Proč se stát členem Spolku?

Spolek nabízí svým členům následující benefity:

 • Možnost setkávat se s odborníky z různých oblastí podnikání, kteří mají s ochranou osobních údajů praktické zkušenosti včetně účasti na odborných akcích pořádaných Spolkem;
 • V případě poskytnutí e-mailové adresy informování o novinkách ve vztahu k ochraně osobních údajů a činnosti Spolku;
 • Získání přístupu do neveřejné webové členské sekce Spolku, kde je možné diskutovat otázky týkající se ochrany osobních údajů a vyměňovat si praktické zkušenosti;
 • Získání přístupu k zajímavým a aktuálním informacím z oblasti ochrany soukromí;
 • Získání uceleného přehledu o základních dokumentech týkajících se ochrany osobních údajů v ČR a v EU, včetně odkazů na webové stránky některých dalších subjektů zabývajících se touto problematikou. Členové získají přístup k právním předpisům, zajímavým judikátům, článkům, stanovícím různých institucí, vzorům dokumentů, atd. týkající se problematiky ochrany osobních údajů;
 • Být součástí skupiny profesionálů a aktivně se spolupodílet na tvorbě praktických podmínek ochrany osobních údajů v ČR a etického rámce jejich zpracování;
 • Právnické osoby získají v rámci jejich přidruženého členství možnost nominovat až tři zaměstnance jakožto řádné členy Spolku bez povinnosti platit členský příspěvek těchto fyzických osob.

 

Přihláška Stáhnout formulář
přihlášky pro fyzické osoby
Přihláška Stáhnout formulář
přihlášky pro právnické osoby
Zvolte si prosím výše uvedený správný formulář na rok 2018 a vyplňte v něm všechny požadované údaje.
V příloze níže naleznete také verzi Stanov Spolku ze dne 28.6.2016.

 

Stanovy_28062016_rejstrik

 

Postup při podávání žádosti o členství:

 1. Vyplněný a řádně podepsaný správný formulář přihlášky prosím naskenujte do formátu PDF.
 2. Soubor přejmenujte dle syntaxe v patičce formuláře a nejpozději 2 pracovní dny před koncem kalendářního měsíce zašlete přihlášku na e-mail: clenstvi@ochranaudaju.cz.
 3. Všechny došlé žádosti o členství budou projednány výborem Spolku a žadatel bude následně e-mailem vyrozuměn o schválení jeho přihlášky.
 4. Zároveň obdrží elektronickou poštou výzvu k úhradě poměrné části členského poplatku vypočteného podle počtu měsíců trvání členství do konce kalendářního roku.
  Daňový doklad vystavujeme ve formátu PDF v účetním systému iDoklad. Tištěný doklad v papírové podobě zasíláme pouze na vyžádání.