Zpět na hlavní stranu

Zákon o zpracování osobních údajů byl přijat v PSP ČR

Zákon o zpracování osobních údajů byl přijat v PSP ČR

 

Ve třetím čtení byl v PSP ČR dnes se značným zpožděním přijat adaptační a změnový zákon k GDPR.

Aktuální schválené znění poputuje nyní do Senátu.

Přijatý text znění zákona a celá cesta legislativní úpravy Poslaneckou sněmovnou je zachycena na stránkách PSP ČR zde.

K návrhu znění zákona proběhla dnes tato rozprava:

 

Vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o zpracování osobních údajů
/sněmovní tisk
139/ – třetí čtení

Prosím, aby místo u stolku zpravodajů zaujal místopředseda vlády a pan ministr Jan Hamáček a pan poslanec Marek Benda, což učinili. Pozměňovací návrhy jsou uvedeny ve sněmovním tisku 139/11, který byl doručen dne 21. září 2018. Usnesení garančního výboru bylo doručeno jako sněmovní tisk 139/12. Nyní se táži navrhovatele, zda má zájem vystoupit před otevřením rozpravy. Ano, prosím, pane místopředsedo, máte slovo.

Místopředseda vlády a ministr vnitra ČR Jan Hamáček: Děkuji. Vážený pane místopředsedo, kolegyně, kolegové, já bych velmi stručně představil návrh změnového zákona k zákonu o zpracování osobních údajů. Tento návrh byl zpracován Ministerstvem vnitra ve spolupráci s řadou ministerstev, zejména Ministerstvem dopravy, spravedlnosti a financí, a tímto návrhem plníme úkol, který nedokončily minulé vlády, protože do přípravy zákona vstoupily volby. Přípravu zákona pojala vláda zodpovědně a doplňuje jej o úpravy zákonů v gesci dalších resortů, aby byl právní řád náležitě a jednoznačně v souladu s obecným nařízením o ochraně osobních údajů.

Tento zákon upravuje obecné výjimky z obecného nařízení, resp. předchozí zákon upravil obecné výjimky z obecného nařízení a změnový zákon naproti tomu obsahuje řadu novel, kterými se provádějí dílčí a cílené výjimky z obecného nařízení v rámci specifických předpisů. Tím je dosaženo větší právní jistoty a více vyvážené ochrany osobních údajů v konkrétních oblastech, které to potřebují. Změnový zákon také obsahuje novely, které zavádějí některé části směrnice o ochraně osobních údajů v trestněprávní oblasti. Jde o ty části, které nelze řešit společně pro všechny příslušné spravující orgány, protože tyto orgány se mezi sebou liší v povaze, úkolech, struktuře nebo postupech. To se týká zejména novel zákonů o bezpečnostních složkách a předpisů v trestněprávní oblasti a v neposlední řadě tento zákon implementuje do zákona o policii a zákona o civilním letectví evropskou směrnici o využívání údajů jmenné evidence cestujících v letecké dopravě, tak zvané PNR, za účelem boje proti terorismu.

Tento zákon projednalo šest výborů a já samozřejmě řeknu jednotlivá stanoviska k příslušným návrhům, ale obecně se dá říci, že zejména jsem připraven akceptovat návrhy výboru ústavněprávního a výboru pro zdravotnictví. Děkuji.

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji. Otevírám rozpravu, do které nemám nikoho přihlášeného, takže poprosím… Obecná rozprava, pan poslanec Benda. Prosím.

Poslanec Marek Benda: Vážený pane místopředsedo, domnívám se, že jsme ve třetím čtení, to znamená nerozlišujeme obecnou a podrobnou rozpravu. Já bych jenom v rozpravě chtěl upozornit na dvě věci, které se lehoulince mění vzhledem k tomu, co jsme schválili v tom předchozím tisku 38. Za prvé k návrhům pana poslance Michálka bod body H4 a H5 ústavněprávní výbor nepřijal žádné stanovisko, protože vzhledem k tomu, jakým způsobem doporučil hlasovat v tom předchozím bodě, předpokládám, že nebudou projednávány. Já, abych to pak neříkal mimo rozpravu, kde už nemá šanci nikdo zareagovat, tak jenom teď za sebe říkám, že doporučuji – přesto, že jsem nesouhlasil se změnou, která proběhla v tisku 138, ale v okamžiku, kdy proběhla, tak je rozumné, aby i tady byly schváleny body H4, H5, které jsou provedením onoho informačního příkazu, který jsme udělali ve sněmovním tisku 138.

A současně navrhuji, abychom na začátek hlasování hlasovali o stažení mého návrhu pod písmenem L1, který navazoval na to, jestli bude přijat v předchozím tisku o ochraně osobních údajů, postavení inspektorů. V okamžiku, kdy jsme neschválili inspektory, nedává smysl hlasovat o tomto návrhu a já navrhuji, aby Sněmovna souhlasila s tím, že návrh pod písmenem L1 bude stažen. Děkuji za pozornost.

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji. Dále v rozpravě není nikdo přihlášen ani z místa, ani elektronicky. Končím rozpravu. Poprosím o případná závěrečná slova navrhovatele nebo zpravodajů. Nikdo nemá zájem. Přikročíme k hlasování o pozměňovacích návrzích. Poprosím pana zpravodaje garančního výboru, aby nás seznámil s procedurou hlasování a poté přednášel jednotlivé pozměňovací návrhy a před hlasováním k nim sdělil stanovisko. Prosím, pane předsedo.***

Poslanec Marek Benda: Jestli mohu vzít poměrně rychle proceduru, nejprve bychom hlasovali o zpětvzetí návrhu pod písmenem L1 a potom bychom přistoupili k proceduře tak, jak vám byla předložena. Návrhy technických úprav předneseny ve třetím čtení nebyly, čili pak bychom hlasovali postupně pod písmeny, máte to všichni před sebou, doufám, písemně, písmenem A, písmenem L2, písmenem C, písmenem F, písmenem B ve znění L2, C a F. Návrh D1, návrh D2, pokud nebude přijato D2, hlasovat D3. Nebude-li přijato ani D2, ani D3, hlasovat D4. Návrh E1, návrh E2, návrh G1, návrh G2, návrh G3, návrh H1, návrh H2, návrh H3. Potom společně jedním hlasováním návrhy H4 a H5, návrh I, návrh J a návrh K. Návrh L1, pokud bude souhlas sněmovny, že bude staženo, už by se nehlasoval. Na závěr návrh zákona jako celek.

To je doporučení procedury z ústavněprávního výboru při té jedné změně, kterou jsem navrhl já ve třetím čtení.

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji. Nechám hlasovat o návrhu procedury.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování pořadové číslo 38, přihlášeno 183 poslanců, pro 177, proti 0. Návrh byl přijat.

Prosím, pane předsedo, máte slovo.

Poslanec Marek Benda: Nyní bychom s dovolením mohli přistoupit k jednotlivým návrhům. První bychom hlasovali o zpětvzetí návrhu pod písmenem L1. Stanovisko výboru samozřejmě neexistuje, protože jsem to navrhl až ve třetím čtení.

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Rozumím. Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování pořadové číslo 39, přihlášeno 184 poslanců, pro 177, proti 0. Návrh byl přijat.

Poslanec Marek Benda: Nyní můžeme přistoupit k hlasování o návrzích pod písmenem A, to je návrh ústavněprávního výboru, zpracování rodných čísel, novela evidence obyvatel, v jakých případech lze používat rodná čísla. Stanovisko výboru je doporučující.

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Stanovisko ministra? (Ministr: Souhlas.)

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování pořadové číslo 40, přihlášeno 184 poslanců, pro 176, proti 0. Návrh byl přijat. Prosím.

Poslanec Marek Benda: Druhý návrh, o kterém bychom hlasovali, je návrh pod písmenem L2, který je návrh můj ze druhého čtení. Týká se změny původního usnesení výboru pro zdravotnictví, které máme pod písmenem B. Ústavněprávní výbor doporučil návrh L2 přijmout.

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Stanovisko předkladatele? (Ministr: Neutrální.)

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování pořadové číslo 41, přihlášeno 184 poslanců, pro 146, proti 20, zdrželo se 18. Návrh byl přijat. Prosím.

Poslanec Marek Benda: Děkuji. Další hlasování by bylo o návrhu C, což je návrh pana poslance Kamala Farhana, pozměňovací návrh k právě písmenu B pozměňovacímu návrhu přijatému, doporučenému výborem pro zdravotnictví. Ústavněprávní výbor doporučuje.

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Stanovisko předkladatele? (Ministr: Souhlas.)

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování pořadové číslo 42, přihlášeno 184 poslanců, pro 159, proti 15. Návrh byl přijat. Prosím.

Poslanec Marek Benda: Další návrh je pod písmenem F, což je návrh pana poslance Rostislava Vyzuly, zase pozměňovací návrh k návrhu schválenému ve výboru pro zdravotnictví k písmenu B. Ústavněprávní výbor návrh pod písmenem F doporučuje.

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Stanovisko navrhovatele? (Ministr: Souhlas.)

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování pořadové číslo 43, přihlášeno 184 poslanců, pro 152, proti 4. Návrh byl přijat. Prosím.

Poslanec Marek Benda: Nyní přicházíme k návrhu pod písmenem B, což je ono usnesení výboru pro zdravotnictví, které bylo právě modifikováno teď našimi předchozími třemi hlasováními L2, C a F. Ústavněprávní výbor ve znění právě těchto modifikací L2, C a F doporučuje.

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Stanovisko? (Ministr: Souhlas.)

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování pořadové číslo 44, přihlášeno 184 poslanců, pro 112, proti 8, zdrželo se 64. Návrh byl přijat. Prosím.

Poslanec Marek Benda: Další návrh je návrh pod písmenem D1. Jedná se o návrh pana poslance Ondřeje Profanta, zpracovávání digitálních fotografií. Ústavněprávní výbor nedoporučuje přijetí tohoto návrhu.

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Stanovisko navrhovatele? (Ministr: Nesouhlas.)

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování pořadové číslo 45, přihlášeno 184 poslanců, pro 26, proti 106. Návrh byl zamítnut. Prosím.

Poslanec Marek Benda: Nyní máme návrhy D2, D3, D4. Jedná se všechno o návrhy pana poslance Ondřeje Profanta a jedná se o tři varianty řekněme vypuštění novely zákona číslo 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím – od nejpřísnější po tu nejméně přísnou. Pokud by nějaká prošla, pak už ty další jsou nehlasovatelné. Pokud se týká návrhu pod písmenem D2, ústavněprávní výbor nedoporučuje přijetí.

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Stanovisko navrhovatele? (Ministr: D2, nesouhlas.)

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování pořadové číslo 46, přihlášeno 184 poslanců, pro 35, proti 122. Návrh byl zamítnut. Prosím.

Poslanec Marek Benda: Tím pádem můžeme přistoupit k hlasování o návrhu D3, který je střední kategorií tohoto zmírnění. Ústavněprávní výbor nedoporučuje jeho přijetí.

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Stanovisko? (Ministr: Nesouhlas.)

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování pořadové číslo 47, přihlášeno 184 poslanců, pro 37, proti 119. Návrh byl zamítnut. Prosím.

Poslanec Marek Benda: Nyní poslední návrh z této kategorie, návrh pod písmenem D4, řekněme nejmírnější zmírnění. Stanovisko ústavněprávního výboru nebylo přijato, nebylo dosaženo žádné hlasovací většiny.

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Stanovisko navrhovatele? (Ministr: Souhlas.)

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování pořadové číslo 48, přihlášeno 184 poslanců, pro 146, proti 18. Návrh byl přijat. Prosím.

Poslanec Marek Benda: Nyní máme návrhy E1 a E2 pana poslance Raise, týkající se zákona o vysokých školách. K návrhu E1 stanovisko ústavněprávního výboru je doporučující. ***

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Stanovisko navrhovatele? (Ministr: Souhlas.)

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování pořadové číslo 49, přihlášeno 184 poslanců, pro 161, proti 5, zdrželo se 18. Návrh byl přijat. Prosím.

Poslanec Marek Benda: Druhý návrh pana poslance Raise pod písmenem E2 týkající se vysokých škol. Stanovisko ústavně právního výboru je nedoporučující.

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Stanovisko navrhovatele? (Ministr: Nesouhlas.)

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování pořadové číslo 50, přihlášeno 184 poslanců, pro 74, proti 80. Návrh byl zamítnut. Prosím.

Poslanec Marek Benda: Nyní návrh pod písmenem G1 paní poslankyně Kateřiny Valachové. Jedná se o vypuštění povinnosti Ústavního soudu žádat si o stanovisko Úřad na ochranu osobních údajů. Ústavně právní výbor návrh G1 doporučuje.

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Stanovisko navrhovatele? (Ministr: Souhlas.)

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování pořadové číslo 51, přihlášeno 184 poslanců, pro 178, proti 0. Návrh byl přijat. Prosím.

Poslanec Marek Benda: Další návrh je pod písmenem G2, opět návrh paní poslankyně Kateřiny Valachové, výjimka z povinnosti zpracovávání osobních údajů pro státní zastupitelství. Stanovisko ústavně právního výboru je nedoporučující.

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Stanovisko navrhovatele? (Ministr: Nesouhlas.)

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování pořadové číslo 52, přihlášeno 184 poslanců, pro 7, proti 155. Návrh byl zamítnut. Prosím.

Poslanec Marek Benda: A poslední návrh z kategorie paní poslankyně Valachové je návrh pod písmenem G3 trestný čin neoprávněného zpracovávání osobních údajů. Ústavně právní výbor nedoporučuje.

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Stanovisko? (Ministr: Nesouhlas.)

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování pořadové číslo 53, přihlášeno 184 poslanců, pro 25, proti 118. Návrh byl zamítnut. Prosím.

Poslanec Marek Benda: Nyní se dostáváme ke třem návrhům pana poslance Michálka týkajícím se spisové služby. Návrh pod písmenem H1, stanovisko ústavně právního výboru je nedoporučující.

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Stanovisko navrhovatele? (Ministr: Nesouhlas.)

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování pořadové číslo 54, přihlášeno 184 poslanců, pro 25, proti 134. Návrh byl zamítnut. Prosím.

Poslanec Marek Benda: Návrh pod písmenem H2, stanovisko ústavně právního výboru je nedoporučující.

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Stanovisko předkladatele? (Ministr: Nesouhlas.)

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování pořadové číslo 55, přihlášeno 184 poslanců, pro 25, proti 135. Návrh byl zamítnut. Prosím.

Poslanec Marek Benda: Návrh pod písmenem H3, stanovisko ústavně právního výboru nedoporučující.

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Stanovisko? (Ministr: Nesouhlas.)

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování pořadové číslo 56, přihlášeno 184 poslanců, pro 26, proti 134. Návrh byl zamítnut. Prosím.

Poslanec Marek Benda: Dále bude následovat hlasování o bodech H4 a H5 jako o jednom. Zde nebylo přijato stanovisko ústavně právního výboru, tak jak jsem říkal v rozpravě, protože jsme předpokládali, že v tom předchozím návrhu bude vyhověno našemu doporučení a návrh nebude přijat. Jinak platí to, co jsem řekl v rozpravě, nechci to tady více rozebírat. Stanovisko ústavně právního výboru není.

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Stanovisko navrhovatele?

Místopředseda vlády a ministr vnitra ČR Jan Hamáček: Vzhledem k tomu, jak proběhlo hlasování u tisku 138, tak souhlas.

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování pořadové číslo 57, přihlášeno 184 poslanců, pro 144, proti 19. Návrh byl přijat. Prosím.

Poslanec Marek Benda: Bude následovat hlasování o písmenu I, což je návrh pana poslance Leo Luzara, novela energetického zákona a zvláštní režim rodných čísel. Ústavně právní výbor nedoporučuje.

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Stanovisko předkladatele? (Ministr: Nesouhlas.)

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování pořadové číslo 58, přihlášeno 184 poslanců, pro 12, proti 158. Návrh byl zamítnut. Prosím.

Poslanec Marek Benda: Následuje hlasování o písmenu J, návrh poslance Radka Kotena, novela zákona o elektronických komunikacích. Ústavně právní výbor nedoporučuje.

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Stanovisko navrhovatele? (Ministr: Neutrální.)

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování pořadové číslo 59, přihlášeno 184 poslanců, pro 47, proti 60. Návrh byl zamítnut. Další.

A poprosím poslance o to, aby se ztišili při hlasování, ať víme, o čem hlasujeme. Prosím, pane předsedo.

Poslanec Marek Benda: Máme před sebou poslední hlasování, když zapomenu na hlasování o zákonu jako celku, a to je hlasování o písmenu K, což je návrh pana poslance Výborného, novela Soudního řádu správního a stanoviska Úřadu na ochranu osobních údajů. Ústavně právní výbor nedoporučuje.

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Stanovisko navrhovatele? (Ministr: Nesouhlas.)

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování pořadové číslo 60, přihlášeno 184 poslanců, pro 32, proti 138. Návrh byl zamítnut.

Poslanec Marek Benda: Tím jsme se, pane místopředsedo, vypořádali se všemi pozměňovacími návrhy, protože návrh pod písmenem L1 byl vzat zpět, takže můžeme přistoupit k hlasování o návrhu zákona jako celku.

Já ještě s dovolením využiji svého postavení zpravodaje. Omluvím se všem, kteří měli pocit, že jsem je v tisku 138 nebo 139 nějakým způsobem manipuloval, ale opravdu mi věřte, že nebylo tak úplně jednoduché celými těmito dvěma tisky projít, abychom udrželi nějakou konzistenci, tak možná se na mě někteří zlobí, že jsem doporučoval hlasování v nějakých systémech, ale podařilo se nám tím projít. Děkuji za pozornost.

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Já děkuji panu zpravodaji. A nechám hlasovat o návrhu zákona jako celku.

Přednesu návrh na usnesení. Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s Vládním návrhem zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o zpracování osobních údajů, podle sněmovního tisku 139, ve znění schváleném Poslaneckou sněmovnou.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování pořadové číslo 61, přihlášeno 184 poslanců, pro 142, proti 2, zdrželo se 40. Návrh byl přijat. Konstatuji, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas. ***