Zpět na hlavní stranu

Vyhláška o způsobech likvidace kopií dat a provozních údajů

Vyhláška o způsobech likvidace kopií dat a provozních údajů

 

Novela zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, stanovila provozovatelům informačních systémů veřejné správy nové povinnosti, a to pro likvidaci kopií dat a provozních údajů týkajících se provozovaného informačního systému veřejné správy a vyhotovení protokolu o průběhu takové likvidace. Způsob likvidace kopií dat a provozních údajů a náležitosti protokolu o průběhu likvidace kopií dat a provozních údajů stanoví vyhláškou Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost v dohodě s Ministerstvem vnitra.

Návrh této vyhlášky je v současné době ve veřejném připomínkovacím řízení a Spolek pro ochranu osobních údajů připraví jednotné stanovisko, konsolidované z došlých připomínek a komentářů, které následně uplatníme prostřednictvím Hospodářské komory ČR. Termín pro uplatnění připomínek je do 12. března 2019, respektive odeslání do 14. března 2019.

Za zpracování stanoviska spolku odpovídá pověřený vedoucí Komise pro kybernetickou bezpečnost pan Luděk Nezmar.

Zašlete své připomínky nejpozději do 12.3.2019 formou emailové zprávy s přílohou dle formuláře níže na adresu: mistopredseda@ochranaudaju.cz

Formulář pro připomínky je členům k dispozici zde:

 

Název materiálu:

 

 
Jméno:

 

 
Telefon        :

 

 
e-mail:

 

 

 A.      SHRNUTÍ HLAVNÍCH DOPADŮ PŘEDLOŽENÉHO MATERIÁLU (stručné shrnutí toho jak návrh ovlivní podnikatelské prostředí)

Příklad: Návrh znamená zvýšenou administrativní zátěž pro podniky, zvýšené finanční náklady, aniž by byly v rámci Důvodové zprávy objektivně vyčísleny konkrétní dopady.

B.      OBECNÁ PŘIPOMÍNKA (shrnutí důvodů nesouhlasu s navrhovanou právní úpravou či dokumentem nelegislativní povahy, aniž by bylo nutné označit konkrétní rozporované ustanovení a uvádět odůvodnění)

Příklad: Domníváme se, že se předkladatel nezabýval otázkou realizovatelnosti navrhovaných opatření, protože splnění řady povinností, ukládaných předloženým materiálem, není možné z technických důvodů uskutečnit do nabytí účinnosti tohoto zákona.

 

C.       ZÁSADNÍ KONKRÉTNÍ PŘIPOMÍNKY (ke každé připomínce je třeba uvést konkrétní ustanovení – článek, §, odst., písmeno, případně bod, jehož se připomínka týká a návrh nového znění, podmínkou pro uplatnění je uvedení odůvodnění navrhované změny!)

 

Připomínka k (§, odst., písm.)

(návrh změny – v ustanovení vyznačit návrh na doplnění i na vypuštění)

 

 

Odůvodnění: (popis toho, proč považujeme změnu za nutnou a co by neprovedení změny v praxi znamenalo)

 

Připomínka k (§, odst., písm.)

(návrh změny – v ustanovení vyznačit návrh na doplnění i na vypuštění)

 

 

Odůvodnění: (popis toho, proč považujeme změnu za nutnou a co by neprovedení změny v praxi znamenalo)

 

D.       DOPORUČUJÍCÍ PŘIPOMÍNKY (ke každé připomínce je třeba uvést konkrétní ustanovení – článek, §, odst., písmeno, případně bod, jehož se připomínka týká a návrh nového znění, podmínkou pro uplatnění je uvedení odůvodnění navrhované změny!):

 

Připomínka k (§, odst., písm.)

(návrh změny – v ustanovení vyznačit návrh na doplnění i na vypuštění)

 

 

Odůvodnění: (popis toho, proč považujeme změnu za nutnou a co by neprovedení změny v praxi znamenalo)

 

Dále číslovat dle výše nastavené struktury textu. Počet připomínek není omezen. Připomínky lze uplatňovat i k Důvodové zprávě a dalším přílohám každého materiálu.