Zpět na hlavní stranu

Rozhodnutí o odpovídající ochraně osobních údajů mezi EU a Japonskem

Adequacy decision s Japonskem

 

Evropská komise přijala dne 23.1.2019  tzv. rozhodnutí o odpovídající ochraně ve smyslu čl. 45 GDPR umožňující bezproblémové předávání osobních údajů mezi EU a Japonskem.

Před přijetím rozhodnutí zavedlo Japonsko dodatečné záruky, jež zajišťují ochranu údajů předávaných z EU. Patří k nim:

  • soubor doplňkových pravidel, jež pomohou překlenout několik rozdílů mezi oběma systémy ochrany údajů. Tyto dodatečné záruky posílí například ochranu citlivých údajů, výkon individuálních práv a podmínky pro další předávání údajů EU z Japonska do jiné třetí země. Tato doplňková pravidla budou pro japonské společnosti dovážející údaje z EU závazná a bude je možné vymáhat u japonského nezávislého orgánu pro ochranu údajů a u soudů,
  •  záruky, pokud jde o přístup japonských veřejných orgánů k osobním údajům z EU pro účely národní bezpečnosti a vymáhání trestního práva. Tyto záruky zajišťují, aby každé takové použití osobních údajů bylo přiměřené, omezené na to, co je nezbytné, a podléhalo nezávislému dohledu a účinným mechanismům nápravy,
  • mechanismus pro vyřizování stížností s cílem prošetřovat a řešit stížnosti Evropanů ohledně přístupu japonských orgánů k jejich údajům. Tento nový mechanismus bude spravovat a dozorovat japonský nezávislý dozorový orgán pro ochranu údajů.

 

Další informace naleznete zde:

Rozhodnutí o odpovídající ochraně a související dokumenty

Informační přehled k rozhodnutí o odpovídající ochraně mezi EU a Japonskem

Otázky a odpovědi ohledně rozhodnutí o odpovídající ochraně pro Japonsko