Ústavní soud zamítl návrh na zrušení data retention

 

Plénum Ústavního soudu (soudce zpravodaj Jaromír Jirsa) zamítlo dne 22.5.2019 návrh skupiny 58 poslanců na zrušení některých ustanovení zákona o elektronických komunikacích, trestního řádu, zákona o Policii České republiky a vyhlášky o uchovávání, předávání a likvidaci provozních a lokalizačních údajů.

Text nálezu Ústavního soudu sp. zn. Pl. ÚS 45/17 včetně disentu je dostupný zde.

Efektivnější využití rodných čísel v doprovodné legislativě k GDPR

 

Při projednávání adaptační legislativy k obecnému nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) v Poslanecké sněmovně Spolek na základě podnětů svých členů a jednotlivých pracovních komisí připravil několik doporučení k textům pozměňovacích návrhů ať už k samotnému zákonu o zpracování osobních údajů, tak k doplňujícímu změnovému zákonu.

 

Jedním z nich byl i návrh na doplnění nového právního titulu ke zpracování rodného číslo do zákona č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel) předložený panem poslancem Markem Bendou.

Více…

Poziční dokument Spolku pro ochranu osobních údajů k omezení sankcí podle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů

 

Dne 24.4.2019 nabyl účinnosti zákon č.110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů,  který adaptuje národní právní úpravu  na požadavky GDPR (dále jen „adaptační zákon“). Adaptační zákon v hlavě VI stanoví, že „Úřad upustí od uložení správního trestu také tehdy, jde-li o subjekty uvedené v čl. 83 odst. 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679…”, jinými slovy tedy stanoví s určitými výjimkami nulové sankce za porušení GDPR pro orgány veřejné moci a veřejné subjekty. Sice následně stanoví v § 63 obecnou možnost sankcionovat “neprovedení uloženého opatření k nápravě ve lhůtě stanovené Úřadem”, ale tato sankce má spíše povahu exekučního vymáhání splnění povinnosti, než sankce za porušení Nařízení.

Více…

Stanovisko k GDPR vs PSD2

 

Poziční dokument Spolku pro ochranu osobních údajů k některým styčným bodům obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) a směrnice o platebních službách na vnitřním trhu (PSD2).

Více…

Adaptační a změnový zákon nabyly dnes účinnosti

 

Dnešního dne byl ve sbírce zákonů uveřejněn zákon č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů (Adaptační zákon) a zákon č. 111/2019 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o zpracování osobních údajů (změnový zákon). Oba předpisy nabyly dnešním dnem i účinnosti.

Nová stanoviska německé Datenschutzkonferenz

 

DSK, sdružení německých dozorových úřadů, vydalo několik nových stanovisek, mj. k umělé inteligenci, vědeckému výzkumu, biometrické analýze, požadavkům na bezpečnost v rámci online-služeb apod.

 

 

ÚOOÚ zveřejnil plán kontrol na rok 2019

 

Úřad pro ochranu osobních údajů zveřejnil další informace o své dozorové činnosti, mj. i témata a oblasti zpracování, na které v letošním roce zaměří svoji kontrolní činnost. Důležitá je přitom také skutečnost, že při výběru kontrolovaných organizací se nebude zaměřovat výhradně na správce, ale také na významné zpracovatele osobních údajů.

 

Více…

Setkání DPO nemocnic

 

Spolek pro ochranu osobních údajů, Ministerstvo zdravotnictví České republiky a Fakultní nemocnice u sv. Anny pořádají 24.4.2019 další setkání DPO českých nemocnic. Setkání se tentokrát koná v Brně, hostitelem bude Fakultní nemocnice u sv. Anny. Pro účastníky je připravena celá řada přednášek ze strany odborníků na ochranu osobních údajů. Partnerem akce je Asociace inovativního farmaceutického průmyslu (AIFP). Pozvánku a odkaz na registraci naleznete zde.