Zpět na hlavní stranu

MS v Praze k využívání rodného čísla

MS v Praze k využívání rodného čísla

 

Městský soud v Praze v prosinci 2017 rozhodl ve sporu ÚOOÚ a ČSAD Karviná a.s. týkajícím se zpracovávání rodného čísla v souvislosti s vydáváním elektronického peněžního prostředku, předplacené jízdenky.

 

 

Účasník řízení, ČSAD Karviná a.s., pro vydání jízdenky vyžadoval poskytnutí osobních údajů v rozsahu jméno, příjmení, titul, rodné číslo, datum narození a trvalé bydliště. ÚOOÚ konstatoval, že rodné číslo není pro uzavření soukromoprávní smlouvy nezbytné. ČSAD Karviná a.s. argumentoval tím, že rodné číslo je pro něj nezbytné, protože příslušný software pro výdej a správu předplacených jízdenek je nastaven tak, že pro identifikaci zákazníků používá právě rodné číslo.

Městský soud se s argumentací účastníka řízení neztotožnil a výslovně uvedl: „Postup žalobce proto nelze aprobovat, neboť ačkoli je plnění uzavřené smlouvy, tj. poskytování přepravy cestujícím, nepochybně spjato s jeho technickou realizací, nemůže technická realizace ospravedlňovat nezákonné shromažďování osobních údajů. K uzavření smlouvy mezi cestujícím a žalobcem jednoznačně postačuje jméno, příjmení, datum narození a adresa trvalého pobytu cestujícího – žadatele o vydání EM CARD, ostatně tyto údaje jsou obecně postačující při uzavírání všech soukromoprávních kontraktů. Rodné číslo naproti tomu slouží k identifikaci občanů ve vztahu ke státu, resp. jeho orgánům. Žalobce tedy měl technicky zajistit fungování systému tak, aby elektronické odbavovací zařízení a příslušná karta či jiné technické prostředky ke svému provozu rodné číslo nevyžadovaly.“

MS v Praze tak v praxi aplikoval zásadu privacy by design (záměrné ochrany osobních údajů), kterou explicitně přináší až GDPR. Jak vidno, tento základní princip, dle kterého technické nastavení nástrojů pro zpracování osobních údajů musí respektovat všechna pravidla pro zpracování dat, včetně jejich minimalizace, lze odvodit i ze současné úpravy. GDPR ani v této části nepřináší nic zcela převratného.

Celý rozsudek je k dispozici zde.

 

člen Spolku pro ochranu osobních údajů
vedoucí Komise pro finanční sektor