Zpět na hlavní stranu

Spolupráce s Rozhodčím soudem

Spory ze zpracování osobních údajů v rozhodčím řízení

 

Rozhodčí soud při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky (dále jen „Rozhodčí soud“) uzavřel v minulém roce memorandum o vzájemné spolupráci se Spolkem pro ochranu osobních údajů. Hlavní myšlenkou této spolupráce je umožnění kvalitního projednání sporů vyplývajících ze vztahů při zpracování osobních údajů. Rozhodčí řízení totiž představuje alternativu ke klasickému soudnímu sporu se zajištěním pro tyto spory tak potřebné diskrétnosti a rychlosti řešení.

Spory ze zpracování osobních údajů v rozhodčím řízení | epravo.cz

 

Spolupráce je zaměřena na zvyšování povědomí o rozhodčím řízení jako vhodné formě řešení sporů týkajících se otázek zpracování osobních údajů. Správci a zpracovatelé osobních údajů mají podle GDPR řadu povinností a jsou povinni uzavřít písemnou smlouvu, která musí splňovat řadu požadavků daných především čl. 28 GDPR. Taktéž společní správci musí uzavřít smlouvu, která bude definovat jejich vzájemná práva a povinnosti. Právě případné spory vznikající z těchto smluv lze uzavřením rozhodčí doložky přesunout do rozhodčího řízení. To je pro takové spory vhodným nástrojem právě díky zákonem zakotvené neveřejnosti rozhodčího řízení (§ 19 odst. 3 zákona o rozhodčím řízení) a díky jeho dalším výhodám (rychlost, nižší formálnost a větší flexibilita).

Spolek pro ochranu osobních údajů je největší a nejstarší českou organizací (zřízenou v roce 2014) sdružující pověřence pro ochranu osobních údajů a další profesionály zabývající se zpracováním osobních údajů. Při své činnosti se zaměřuje na osvětu a vzdělávání. Organizuje celou řadu odborných seminářů a konferencí a je také pořadatelem soutěže Pověřenec roku. Je zakládajícím členem EFDPO,  Evropské federace pověřenců pro ochranu osobních údajů.

Spolek kromě vzdělávacích aktivit v této oblasti zároveň povede seznam rozhodců doporučovaných pro spory v oblasti ochrany osobních údajů, zejména s ohledem na jejich kvalifikaci a zkušenosti s agendou zpracování osobních údajů. Posouzení praktických otázek a sporných bodů vznikajících při zpracování osobních údajů je mnohdy odborně velmi náročné a vyžaduje dostatečné zkušenosti a erudici. Ochrana osobních údajů je totiž specifická tím, že zahrnuje aspekty nejen právní, ale i technické, bezpečnostní a další.

Pro dané spory tak bude možné vybrat specializovaného rozhodce, stále ale bude samozřejmě možné využít všech rozhodců zapsaných na seznamu rozhodců Rozhodčího soudu.

Pokud tedy budete chtít využít výhod rozhodčího řízení, můžete do smluv o zpracování osobních údajů zakotvit rozhodčí doložku. V té je možné odkázat i přímo na seznam specializovaných rozhodců vytvořený Spolkem, zvolit, zda bude jednání probíhat před jediným rozhodcem, nebo rozhodčím senátem, v jakém jazyce bude jednání probíhat, v jakém sudišti (či zda může proběhnout on-line nebo bez ústního projednání).

Doporučená rozhodčí doložka v její nejjednodušší formě pak zní takto:

Všechny spory vznikající z této smlouvy a v souvislosti s ní budou rozhodovány s konečnou platností u Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky podle jeho řádu jedním rozhodcem jmenovaným předsedou Rozhodčího soudu.”

Alternativně je možno zapracovat toto ustanovení :

Všechny spory vznikající z této smlouvy a v souvislosti s ní budou rozhodovány s konečnou platností u Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky podle jeho řádu třemi rozhodci.”

V případě dotazů nás kontaktujte na emailové adrese praha@soud.cz