Zpět na hlavní stranu

Zpracování zveřejněných údajů o politickém přesvědčení

Ke stanovisku ÚOOÚ týkajícímu se zpracování politických názorů voličů pro kampaň

 

Úřad pro ochranu osobních údajů vydal začátkem října tohoto roku stanovisko, v němž v souvislosti s volbami do Senátu a obecních zastupitelstev připomněl, že údaje vypovídající o politických názorech občanů patří mezi tzv. zvláštní kategorie osobních údajů, které GDPR (článek 9) zakazuje zpracovávat, s několika přísně stanovenými výjimkami. Podle Úřadu řada potencionálních voličů na sociálních sítích i jinde na internetu často bezděčně sděluje informace, které mohou o jejich politických názorech vypovídat, aniž by tím zamýšleli dát souhlas s dalším nakládáním (zpracováním) těchto informací. Tyto projevy pak nelze podle Úřadu považovat za zjevné zveřejnění politických názorů využitelných ve volební kampani na základě výjimky upravené v čl. 9 odst. 2 písm. e) GDPR, a k jejich zpracování je proto třeba získat souhlas dotčených osob.

 

Ačkoliv s názorem o nemožnosti využití údajů o politických názorech získaných ze sociálních sítí v rámci kampaně bez souhlasu dotčených lze v některých případech souhlasit, zejména pokud by se jednalo o činnost mající za cíl nezákonné ovlivnění voleb, argumentaci, již k tomu Úřad použil, je nutné pro některé případy považovat za poněkud spornou. Úřad ve svém stanovisku svůj závěr opřel o tezi, podle níž pokud uživatel sociální sítě  zveřejní informace, z nichž lze vyvodit jeho politické preference, nelze takové informace považovat za zjevné zveřejnění politických názorů ve smyslu výše uvedeného čl.  9 odst. 2 písm. e) GDPR. Tento závěr podle názoru Spolku v některých případech nereflektujte plně znění a smysl dotčeného ustanovení GDPR. Bližší odůvodnění názoru Spolku naleznete zde.

 

Budeme vděční za případné reakce a další názory k tomuto tématu, které je možné zaslat na spolek@ochranaudaju.cz.